അന്നും ഇന്നും (STD 2 Malayalam Unit 8)

RELATED POSTS

അന്നും ഇന്നും എന്ന പാഠഭാഗത്തിനായി ആവശ്യമായവയുടെ ലിസ്റ്റ് താഴെ ചേർക്കുന്നു.. ആവശ്യമുള്ള വിഭവങ്ങളിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക.
വാഹനങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം 
വിവിധതരം വാഹനങ്ങൾ 

സഞ്ചാര പാതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തിരിക്കാം 
കരയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ 
വെള്ളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ 
ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ

ഉപയോഗം അനുസരിച്ചു തരം തിരിക്കാം 
യാത്രയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 
ചരക്കു നീക്കത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ 
മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നവ 

പാട്ടുകളും മറ്റുള്ളവയും 
കടകട കട കട കാളവണ്ടി 
തീവണ്ടി പാട്ട് 
കാളവണ്ടി പാട്ട് - 2
വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടങ്കഥകൾ 
വാഹനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് 


ചങ്ങാതിത്തത്ത
അക്ഷരം - ക്ഷ 
അക്ഷരം - ത്ര 
അക്ഷരം - ഐ

MAL2 U8Post A Comment:

0 comments: