പോസ്റ്റോഫീസ്

RELATED POSTS

ഋഷിജിത്തും കണ്മണിയും കൂടി ഏതോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻപിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയീട്ടുണ്ടോ? അവിടെ നമ്മുക്ക് എന്തെല്ലാം കാണാം?

ഒരു പൊതു സ്ഥാപനമാണ് പോസ്റ്റോഫീസ്. പോസ്‌റ്റോഫീസിൽ പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്ററും, പോസ്റ്റ്മാനും ഉണ്ട്. പോസ്റ്റുമാൻ കത്തുകളും മറ്റും വീട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇൻലന്റ്, സ്റ്റാമ്പ് മുതലായവ ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു. പണം നിക്ഷേപിക്കാനും അയയ്ക്കാനും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകാറുണ്ട്.

MAL1 U10Post A Comment:

0 comments: