ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

The Elves and the Shoemaker (English Class 4 Unit 5)

Mashhari
0

Theme: Helping others
Sub themes: Poverty, Relationship, Gratitude, Hard work
Learning Outcomes: The learner will be able to:
# read and understand words like ‘recommend’, ‘scatter’, ‘pound’, ‘snip’, etc.
# read and enjoy the given poem.
# write short descriptions about various occupations.
# write simple stage directions.
# understand and respond to simple questions.
# undertake language projects actively.
# do the activities in the Reader as instructed.
# express ideas in simple language.
# use prepositions in meaningful contexts.
# identify and use contracted forms like–we’ll, there’re, let’s etc.
List of Posts Related with this Lesson# Big Picture
# In the Picture (Page 119)
# Scene 1 (Page 120, 121)
# Scene 2 (Page 122)
# Scene 3 (Page 123, 124)
# Scene 4 (Page 125, 126)
# Scene 5 (Page 127, 128, 129, 130)
# Let's Talk (Page 131)
# Work While You Work (Page 132)
# Activity 1 (Page 133)
# Activity 2 (Page 133, 134)
# Activity 3 (Page 135,136 and 137)
# Activity 4 (Page 137)
# Activity 5 (Page 138)
# Activity 6 (Page 139)
# Activity 7 (Page 140 and 141)
# Activity 8 (Page 141)
# Project Work (Page 142)
# My Words (Page 143)
# I can (Page 144)

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !