വഴിവിളക്ക് (Class 3 Malayalam Unit 5)

RELATED POSTS

മൂന്നാം ക്‌ളാസിലെ മലയാളത്തിലെ മൂന്നാം യൂണിറ്റായ വഴിവിളക്ക് തിനെ ആസ്‌പദമാക്കി ചെറിയൊരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ രേഖ. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം താങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താം..


തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണേ..

Unit TestPost A Comment:

0 comments: