അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Animal Riddles for Kids

Mashhari
0
Who am I?
1. I am a pet animal
I have four legs
I don't like cats
I am very faithful to my owner
I say woof woof
Who am I?

2. I am very big.
I have four legs like pillars.
I have trunk.
I trumpets
Who am I?

3. I live in forest.
I can run very fast.
I have get a big mane.
I am the king of animals.
I roar.
Who am I?

4. I can jump.
I can climb in trees.
I have a long tail.
I like bananas.
Who am I?

5. I live in farm.
I look like a horse.
I have long ears.
I can carry loads.
I say brey brey
Who am I?

6. I am very long.
I can't walk.
I don't have legs or arms
I say hiss
Who am I?

7. I can fly.
I have six legs.
I am in black and yellow colour.
I collect honey from flowers.
Who am I?

8. I am small in size.
I like sugar.
I have six legs.
We always travel in group.
Who am I?

9. I live in desert.
You can ride me.
I don't drink often.
I have a humb on my back.
Who am I?

10. I am a small pet animal.
I love to drink milk and chase rats.
I say meow meow.
Who am I?

11. I am a wild animal.
I have long neck.
I eat leaves of trees.
Who am I?

12. I am a bird.
I lay eggs.
I have webbed feet.
I like to swim in water.
I say quack quack
Who am I?

Answers
1. Dog
2. Elephant
3. Lion
4. Monkey
5. Donkey
6. Snake
7. Honeybee
8. Ant
9. Camel
10. Cat
11. Giraffe 
12. Duck
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !