ഈ തെറ്റിന് ശിക്ഷയില്ല (Unit Test)

RELATED POSTS

രണ്ടാം ക്‌ളാസിലെ മലയാളം നാലാം യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് മനസിലാക്കി എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തൽ നടത്താം. അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തുക.
VIEW IN NEW WINDOW

Mal2 U4Post A Comment:

0 comments: