ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Class 2 Teacher's Note 01 December 2020

Mashhari
0
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനു ശേഷം കുട്ടികളുമായുള്ള ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിനായി കാസർഗോട്ടെ AJBS Yelkana യിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ.ജോസ് പ്രസാദ് സാർ എഴുതി തയാറാക്കുന്ന 'ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് ' ഇന്ന് മുതൽ ഈ ബ്ലോഗിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. കേരളത്തിലെ രണ്ടാം ക്‌ളാസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അന്നന്നു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നോക്കക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
01/12/2020 TEACHER'S NOTE English - 35.

Today Akash sir came with a smiling smiley. Everybody is happy now.

Song
Happy happy happy
Happy we are happy
Neem tree is happy
Little birds are happy
The wind is happy
The clouds are happy!
Sing and enjoy the song. 

Then sir shown the picture of page 58. The neem tree, mother sparrow, wind and cloud are there in the picture. Everybody is in a relief, cloud is smiling.

Passage  (page. 58)
"Children, my children. Where are you?" Mother sparrow flew towards the neem tree.
"Kee... kee... kee... "
The mother sparrow heard the cry of little sparrows. She went to the nest and hugged her little ones.
"You saved my children. Thank you dear neem tree", the mother bird said.
No my dear, the clouds saved your children."
The mother sparrow looked at the smiling clouds.
"Not me..  the wind brought me here."
The cloud smiled and moved away.

Read the passage many times and study the spelling and meaning of words and sentences.
The neem tree and little sparrows escaped from a big danger. Friends saved them. The moral of the story is ' if we have good friends, we are out of danger'.

My favourite character

Which character do you like most in the story and why?
Vaiga told us she likes the neem tree very much.  She has her own reasons. It helped the little sparrows, it gives shelter to the birds and it was loving and caring.

Picture Reading
What happened to the forest after fire and rain?
Sir shown us a picture. There are elephant, deer, flowers, trees, creepers and a pond in the picture. Leaves grew up in plants and trees. Vines crept on trees. Pond filled with water. And our little birds grew very big.

Complete the Sentences
1. Day by day the leaves grew ------ --- ------.
2. The vines crept ------ --- ------.
3. The ponds were filled with water and become ------ --- ------.
4. The little birds grew ------ --- ------.

(Choose from :- larger and larger, higher and higher, deeper and deeper, bigger and bigger)

Complete the activity 5, in page 65. What about your leaf album? Is it finished? Complete it as early as possible and submit through our group.

Your Class Teacher

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !