കണ്ടെത്തി എഴുതാം

RELATED POSTS

നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഇലകളുടെ പേര് എഴുതുക. അതിന് ശേഷം മണമുള്ള ഇലകൾക്ക് ചുറ്റും വട്ടം ഇടാം...
# ഇഞ്ചിയില 
# വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇല  
# കറിവേപ്പില 
# വാഴയില 
# തുളസിയില 
# പ്ലാവില 
# ചേമ്പില 
# നാരകത്തിന്റെ ഇല 
# തേക്കില 
ഇവിടെ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയവയ്‌ക്ക് മണമുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള ഇലകളുടെ പേര് എഴുതി കൂടുതൽ മണമുള്ള ഇലകളെ കണ്ടെത്തൂ...

Mal2 U4Post A Comment:

0 comments: