ഇലകൾ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു?

RELATED POSTS

നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ധാരാളം ഇലകൾ കാണാറുണ്ട്. അവയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാമോ?
വാഴയില 
# ഭക്ഷണം പൊതിയാൻ. 
# ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ.
# അട ചുടാൻ 
തെങ്ങോല 
# കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ 
# വീട് / പുര മേയാൻ.
# ഈർക്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചൂൽ ഉണ്ടാക്കാൻ.
# തീ കത്തിക്കാൻ 
പനയോല 
# വീട് / പുര മേയാൻ.
ഇല  ഉപയോഗം 
തുളസിയില  ഔഷധം 
കറിവേപ്പില  കറികളിൽ ചേർക്കാൻ രുചി കൂട്ടാൻ 
പ്ലാവില  ആടിന് ഭക്ഷണം
സ്പൂണിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാം 
പനിക്കൂർക്കയില  ഔഷധം 
ചീരയില  കറി വയ്‌ക്കാൻ 
വാഴയില 
ഭക്ഷണം പൊതിയാൻ. 
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ.
അട ചുടാൻ
പനിക്കൂർക്കയില  ഔഷധം 
ആര്യവേപ്പില  ഔഷധം 
മത്തയില  കറി വയ്‌ക്കാൻ 
ചേമ്പില  കറി വയ്‌ക്കാൻ 
................. .................
................. .................
................. .................
................. .................
................. .................
................. .................
ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനെല്ലാം?
  1. ഭക്ഷണത്തിന്. 
  2. ഔഷധത്തിന്. 
  3. ഭക്ഷണം പൊതിയാൻ. 
  4. താളി ഉണ്ടാക്കാൻ. 
  5. അട ചുടാൻ .
  6. ഭക്ഷണം മൂടി വയ്‌ക്കാൻ.
  7. കളി ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ.

Mal2 U4Post A Comment:

0 comments: