അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Teacher's Note 24 November 2020

Mashhari
0
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനു ശേഷം കുട്ടികളുമായുള്ള ആശയ വിനിമയം നടത്തുന്നതിനായി കാസർഗോട്ടെ AJBS Yelkana യിലെ അധ്യാപകനായ ശ്രീ.ജോസ് പ്രസാദ് സാർ എഴുതി തയാറാക്കുന്ന 'ടീച്ചേഴ്സ് നോട്ട് ' ഇന്ന് മുതൽ ഈ ബ്ലോഗിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. കേരളത്തിലെ രണ്ടാം ക്‌ളാസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അന്നന്നു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നോക്കക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.
TEACHER'S NOTE English - 33. 
 THE MOTHER TREE
The dark clouds are moving to the forest. There is huge thunder and lightning. 
 
Picture reading (page.56)
Fire grabbed our neem tree. But the neem tree looking hopefully at clouds.

Passage (page: 56)
Oh! The wind is coming back with dark clouds. The neem tree looked up. The dark clouds were moving one after the other. They moved faster towards the neem tree.
'Will the clouds stop the fire? Will they save the little birds?'
The neem tree looked hopefully at the clouds.

Count the Word
Can you count the word *clouds* from the passage? How many times it repeat? Find it and put a round around the word.

Activity - 1. (page: 60.)
There are four pictures in jumbled order. First give numbers and make them in order. Then select suitable sentence and write below the picture. 
 
TREES (song, page: 59.)
There is an action song in our text book. Its about trees. Ganga sang the song with action and we enjoyed.
There are many trees around us.
Neem
Peepal
Banyan
Coconut
Mango
Banana
Tamarind
Gulmohar
Eucalyptus and
Ashoka
are the names of some trees mentioned in this poem. 

Sing this song and Dance
Take a video and send it to our group.
Do not fail to understand the message of the song.
We have to plant trees everywhere. They give us fresh air, food, shade and many more. So trees are our precious friends. Plant some more saplings before rain ends.

Read the text book many times and complete all the activities.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !