ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Bell STD 4 October 20 തുടർപ്രവർത്തനം and Worksheets

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?

Activity 1
Draw a boat by using the letters in ‘boat’ as shown below.

Activity 2
Add more lines.
Arundhati is Anna’s aunt. Do you want to know who are the other
members in Anna’s house.
Let’s sing with Anna.
The Family Song
I have a family ,a great family
I have a family ,a great family
Loving mother, loving mother
Where are you?
Here I am ,here I am
Cleaning the house.

I have a family ,a great family
I have a family ,a great family
Dear father, dear father
Where are you?
Here I am ,here I am
Planting the trees.

I have a family ,a great family
I have a family ,a great family
Little sister little sister
Where are you?
Here I am ,here I am
Playing with the toys.

I have a family ,a great family
I have a family ,a great family
Naughty brother, naughty brother
Where are you?
Here I am ,here I am
Up on the tree.
................................................................
...............................................................
...................................................
...................................................
...................................................
Make new lines to the family song by adding your family members.
(Aunt, Uncle, Grandmother, Grandfather, Cousin)
You can add any activity that given in the bracket.
(Reading book, Cooking launch, Driving car, Riding bike, Watching TV, Hearing radio, Hearing Music..)

Activity 3
Complete the family tree.
Look at the family tree given. Who are there in your family?
# You add your family members and make your own family tree.
# You write a short description about your family.

Activity - 4
Complete the dialogues of Anna and the fat boy using Why should
1. I’ll grab the boat ...........................................
2. I’ll take the boat from the stream ............................................

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !