ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

First Bell STD 3 October 19 തുടർപ്രവർത്തനം and Worksheets

Mashhari
0
ഇന്നത്തെ ക്‌ളാസ് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ? എല്ലാവർക്കും ക്‌ളാസ് ഇഷ്ടമായോ? എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലോ? തയാറാണോ എല്ലാവരും?
Activity - 01 (Text Book Page No 41)
Hearing the request of the butterflies, many friends in the garden offered them help. The peacock said:
Butterflies, butterflies
Come with me.
We can play, we can dance
We can stay together.
The sparrow jumped up and sang:
What would the sparrow tell the butterflies?
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Activity - 2 (Text Book Page No 42)
The peacock can dance. The sparrow can sing. What can you do?
Complete the word-web.

Activity - 3(Text Book Page No 42)
Write a song in the following pattern.
I can jump, I can swim
I can sing and dance
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Activity 4 (Text Book Page No:44)
WORD CHAIN
Help the butterfly reach the flower by filling up the boxes. You may
begin the next word with the last letter of the previous word.
Activity 5 (Text Book Page No:44)
Look at what the yellow butterfly says about herself and
her friends.
I am a yellow butterfly. I live in a garden. There are
two other butterflies like me in the garden. I have many other
friends as well. They are frogs, dragonflies, parrots, sparrows
and peacocks. We play and dance together. We are all very happy.
Now, write about yourself and your friends.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Activity 6 (Text Book Page No:46)
Look at the picture carefully and fill in the blanks in the passage with
suitable words from the bracket given below.
(cloudy, petals , motionlessly, pebbles, shelter, sucking, gracefully, chasing, wings)
This is Ammu's garden. There are many flowers in the garden. Smooth white _________ fill the garden path. A butterfly is _________ flying round a flower. Another one is sitting on a flower _________. It is _________ nectar from the flower. The _________ of the flower are yellow. There is a kitten _________ a green grasshopper. The sky is _________. It may rain. A small bird is flapping its _________. It is flying towards its nest. The bird has found its _________.
Write the new words you have learned in the space provided. Use
them in sentences of your own.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !