അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

Find the friend (ചങ്ങാതി ആര്?)

Share it:

RELATED POSTS

ചന്തു കുറുക്കൻ, മിട്ടു മുയൽ, കുഞ്ചു കുരങ്ങൻ, കിങ്ങിണി മാൻ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ആരാണെന്നറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. താഴെ അവരുടെ കൂട്ടുകാർ ഒരു ബോർഡും പിടിച്ചു നില്കുന്നത് കണ്ടോ? മണിയൻ ആന, കിട്ടൻ ജിറാഫ്, മീനു പക്ഷി, കാത്തു ആമ എന്നിവരിൽ ആരാണ് ഇവരുടെ കൂട്ടുക്കാർ? ഇവരെ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ മക്കളേ?

Answers
3 + 2 =    IIIII
7 - 3 =     IIIIIII
4 + 3 =    IIIIIII
8 - 5 =     IIIIIIII
Share it:

Math1 U4Post A Comment:

0 comments: