അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

Find the Way (ഏത് വഴിക്ക് പോവണം?)

Share it:

RELATED POSTS

കിട്ടു മുയലിന് തന്റെ കാരറ്റ് തോട്ടത്തിൽ കയറണം. ഏതാണ് വഴി? ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഉത്തരമില്ലാത്ത വാതിൽ തുറന്നാൽ അവന് അവന്റെ തോട്ടത്തിൽ കയറാം കൂട്ടുകാർ അവനെ സഹായിക്കുമോ? 
Kittu the rabbit had to climb into his carrot garden. Which way he go? Will he climb into his garden if he opens the unanswered door of the numbers given below Will his friends help him?

Answers
8 - 4 = 4      IIIIIIII
6 + 3 = 9     IIIIIIIII
6 - 3 = 3      IIIIII
7 + 2 = 9     IIIIIIIII
2 + 4 = 6     IIIIII
5 - 3 = 2      IIIII
Share it:

Math1 U4Post A Comment:

0 comments: