ചങ്ങാതിത്തത്ത - മ

Mashhari
0

 

ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ? 
രം


മാ
മാവ്
മീ
മാളം
മാപ്പ്
ഷി
ഷിക്കുപ്പി

മാനം

തം 
മാണം
ണം
പൂ
ണം 
പാരം
മാസം
താ
സം
താ

കരം
മുതിര
മൂരി
മൂ
മു
മുടി
മൂടി
മാറ്റം
ത്തൻ
മാത്തൻ
ണി
മാണി
മി
ൻ 
മണ്ണ്
വിമല
മേശ
മണി            
മണിയൻ      
മിന്നൽ
മുതല          
മഴവില്ല്         
മണ്ണാങ്കട്ട
മണം            
മുറി              
മാളം        
മേളം            
മന
മാനം            
മടി                
മട
.................        
.................
എന്ന അക്ഷരം വരുന്ന കൂടുതൽ വാക്കുകൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തൂ... 
വായിക്കാം 
രമ ര രച്ചു.
രാമു ര മായിച്ചു.
വലിയ മരം
മഴ വന്നു.
മലയിൽ മഴ പെയ്തു.
കമല മാല എടുത്തു.
ആമ പാറയിൽ ഇരിക്കുന്നു.
മുതല വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്നു.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !