ചങ്ങാതിത്തത്ത - ല

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ? 
മല
മാല  
ഓല 
കലം 
കാലം
കല
കലി 
കാലി
കലം
കുല
കുലം
കൂലി
തല
താലി       
തൊലി
വല
വലി
പുല
പുലി
നില
നീല
നീലം
തലം
താലം              
പീലി
പാല
പാലം
ഇല
ചാല
കമല
വിമല
മുതല
പലക
...........
...........
............

CHANGATHITHATTHAPost A Comment:

0 comments: