ചങ്ങാതിത്തത്ത - ക

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ? 
കാക്ക 
കാറ്റ് 
കാർ
കട          
കടി          
കറ            
കറി
കര          
കരി         
കല            
കലി
കള           
കളി        
കനി          
കടല
കരം          
കാറ്റ്      
കാള
കാളി
കാലം        
കാര                 
കള
കിളി
കളം          
കുളം     
കുളി          
കടം
കുട           
കുടി        
കൂര          
കൂറ
കുറി          
കടൽ     
കായ        
കായം
കമല         
കുല       
കൂലി         
കുടം
കാക്ക        
കക്ക     
കോഴി       
കൂട്
കപ്പ്           
കീരി
കാശി         
കണി        
കുര
കഥ
കുരുവി     
കസേര              
കഴുകൻ
കഴുത         
കാവടി 
കരടി 
പകൽ 
.…........
.............
............

CHANGATHITHATTHAPost A Comment:

0 comments: