ചങ്ങാതിത്തത്ത - ഴ

Share it:

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ? 
മഴ 
മിഴി 
വഴി 
വാഴ 
കഴുത 
പഴം 
പുഴ 
പുഴു 
തുഴ                
കുഴി
വാഴ               
പൂഴി
ഒഴുക്ക്     
മഴവില്ല്          
ആഴം
കോഴി       
മുഴ               
കഴുകൻ 
..............     
...............       
...............
Share it:

CHANGATHITHATTHAPost A Comment:

0 comments: