ചങ്ങാതിത്തത്ത - ട

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ? 
കട 
അട 
കാട 
പട 
പാട 
പാടി 
പടി
കാട്  
കടുവ 
കരടി
കിടാവ് 
ചരട്  
നാടകം 
തടി 
വീട്
കൂട്
കുട    
പടി             
കടി
തുട        
തുടി           
വട             
വടി
മട          
മടി       
മുടി         
ചാടി
ഓടി      
പാട         
പാടം       
ഓട്
തോട്      
വാടി       
കാടി        
കുടം
ഓടം      
തുടം        
കൂട       
ആടി
പാടി   
താടി        
നടന്നു      
അടുക്കള
പൊടി   
ചൂടി         
ചൂട്         
കടം
പടം      
വടം         
ആട്         
കരടി 
............       
.............    
............

CHANGATHITHATTHAPost A Comment:

0 comments: