ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ

RELATED POSTS

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയും സെർവന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകനും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലെ മിതവാദി നേതാക്കളിൽ ഒരാളുമായിരുന്നു ഗോഖലെ. 1866 മെയ് 9 ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജനിച്ചു. ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ പ്രതിഷേധം ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അറിയിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുന്നു. ജാതിസമ്പ്രദായം, അയിത്തം തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെ അദ്ദേഹം പോരാടി. 1915 ഫെബ്രുവരി 19 ന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. 

EVS4 U3Post A Comment:

0 comments: