എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

Independence Day Speech

Share it:

RELATED POSTS

We have assembled here to celebrate our 74 th Independence Day.As a citizen of India, I am so proud to talk to you about my mother India.

On the night of August 14, 1947, Pandit Jawaharlal Nehru rose to make a maiden speech in New Delhi, “When the world sleeps,India will wake to life and freedom.” Yes, India became free from the bondage of British rule.

Now, India is the largest democratic country in the world. The country’s strength is to find, “Unity in diversity”. But, there are stray incidents that test her secularism but the people of India are ready to sacrifice anything for the cause of unity.

Today we remember the great leaders who gave their lives for the nation’s freedom and prosperity. Dr. B.R.Ambedkar gave the longest written constitution to us.Pandit Jawaharlal Nehru worked for an industrialised India.

Gandhiji taught us Ahimsa and Non-violence. Subash ChandraBose inducted courage in us. Swami Vivekanada gave us spiritual power. Yes, with these contributions, India will be the super power in the coming years. Our former President Dr.APJ Abdul Kalam called the children of India to dream to build a strong Nation with aim and perseverance.Indeed! This is not a word of a single man. It is word of one billionsouls.

Hail India!Jai Hind!
Share it:

Independence DayPost A Comment:

0 comments: