എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

Swadesh Mega Quiz Questions

Share it:

RELATED POSTS

KPSTA നടത്തിയ സ്വദേശ് മെഗാ ക്വിസ് Lower Primary School ചോദ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം... സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്...
Share it:


Post A Comment:

0 comments: