മടി മാറിയേ

RELATED POSTS

ആനക്കുട്ടനു സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടിയാണെെന്നെന്നും
അമ്മ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ പോയാൽ 
രണ്ടു പഴക്കുല ഞാൻ നൽകാം
അച്ഛൻ ചൊല്ലീ കുട്ടിക്കൊമ്പാ
ഞാനൊരുകെട്ടു
കരിമ്പുതരാം
ചേട്ടച്ചാരോ ശർക്കര കാട്ടി
കുട്ടനെയൊന്നു കൊതിപ്പിച്ചു
മടിയച്ചാരാണെങ്കിലുമവനുടെ കൊതി മൂലം പാവം
മടിയതുമാറ്റി മണ്ടീ വേഗം
കളരിയിലേക്കയ്യാ
കൊതിയച്ചാരുടെയോട്ടം കണ്ടവർ
ചിരിയോ ചിരിയായി

രചന ഹരീഷ് ആർ നമ്പൂതിരിപ്പാട്

KuttikkavithakalPost A Comment:

0 comments: