അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

ഏലഞ്ചേലഞ്ചോ

Mashhari
0
ഏലഞ്ചേലഞ്ചോ 
ഏലഞ്ചും കൈതോല 
എന്തിൻ ചോടാണ് 
ചോടുകെട്ടിപ്പോകണത്? 
തേങ്ങാച്ചോടാണ് ചോടുകെട്ടിപ്പോകണത് 
ഏലഞ്ചേലഞ്ചോ 
ഏലഞ്ചും കൈതോല 
എന്തിൻ ചോടാണ് 
ചോടുകെട്ടിപ്പോകണത്? 
ചക്കച്ചോടാണ് ചോടുകെട്ടിപ്പോകണത്.
ഏലഞ്ചേലഞ്ചോ 
ഏലഞ്ചും കൈതോല 
എന്തിൻ ചോടാണ് 
ചോടുകെട്ടിപ്പോകണത്? 
ചേനച്ചോടാണ് ചോടുകെട്ടിപ്പോകണത്.
വ്യത്യസ്തമായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുടെയും ചോട് ചേർത്ത് പാടാം...

Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !