എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Bruno the Puppy - Activity 3

Share it:

RELATED POSTS

Sachin is in the town. He wants to go to the toy shop first. Then he would like to go to the bookstall and later to the park. But he doesn’t know how to reach these places. Give him the proper directions. One is done for you. 
Walk straight. 
Turn left. 
Go straight. 
You will reach the toy shop.
Walk straight. 
Turn right. 
Go straight. 
You will reach the bookstall.
Walk straight. 
Turn left. 
Go straight. 
Turn right.
Go straight. 
You will reach the park.
Share it:

Eng2 U1Post A Comment:

0 comments: