അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Bruno the Puppy - Activity 3

Mashhari
0
Sachin is in the town. He wants to go to the toy shop first. Then he would like to go to the bookstall and later to the park. But he doesn’t know how to reach these places. Give him the proper directions. One is done for you. 
Walk straight. 
Turn left. 
Go straight. 
You will reach the toy shop.
Walk straight. 
Turn right. 
Go straight. 
You will reach the bookstall.
Walk straight. 
Turn left. 
Go straight. 
Turn right.
Go straight. 
You will reach the park.
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !