കളിപ്പാട്ടം നിർമ്മിക്കാം

RELATED POSTS

തെങ്ങിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മച്ചിങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് പണ്ടുകാലത്ത് പലതരം കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അച്ഛനമ്മമാർ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുമായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാലോ?താഴെയുള്ള വീഡിയോകൾ അതിന് സഹായകരമാകും..കാണൂ...

Mal2 U1

Work ExperiencePost A Comment:

0 comments: