എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Second Term Examination Time Table 2022

ബോർഡുകളും വാക്കുകളും

Share it:

RELATED POSTS

പൊതു ഇടങ്ങളിൽ വയ്‌ക്കാനുള്ള ബോർഡുകൾ തയാറാക്കാം... അവയിൽ എഴുതാനുള്ള വാക്കുകൾ കണ്ടെത്താം..
# ഇവിടെ തുപ്പരുത്.
# പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക.
# ചപ്പുചവറുകൾ ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കരുത്.
# പുഴയിലേക്ക് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയരുത്.
# നിശബ്ദത പാലിക്കുക 
# ക്യു പാലിക്കുക.
# മാലിന്യം വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കുക.
# പാർക്കും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. 
# ചപ്പുചവറുകൾ വലിച്ചെറിയരുത്.


Share it:

Mal2 U1Post A Comment:

0 comments: