ചങ്ങാതിത്തത്ത - വ

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ? 
ല 
ള 
ര 
രി 
വാരി 
 
രവ് 
കലറ 

വായിക്കാം 
രമ ര രച്ചു.
രാമു ര മായിച്ചു.
രവി ല വിരിച്ചു.
ലയിൽ ള വീണു.

CHANGATHITHATTHAPost A Comment:

0 comments: