കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ

RELATED POSTS

കേരളത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കിളികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം..
 • അങ്ങാടിക്കുരുവി 
 • തത്ത 
 • മൈന 
 • വേഴാമ്പൽ 
 • ഉപ്പൻ 
 • അമ്പലപ്രാവ് 
 • അരിപ്രാവ് 
 • ആനറാഞ്ചിപ്പക്ഷി 
 • ആറ്റക്കുരുവി 
 • ഇലക്കിളി 
 • കടൽക്കാട
 • മയിൽ 
 • കരിയിലക്കിളി 
 • കാക്കത്തമ്പുരാട്ടി 
 • കാടുമുഴക്കി 
 • കാട്ടുകോഴി 
 • കാലൻകോഴി 
 • കുളക്കോഴി 
 • കുളക്കൊക്ക് 
 • കൃഷ്ണപ്പരുന്ത് 
 • കൂമൻ 
 • വാനമ്പാടി 
 • ചാരക്കുരുവി 
 • ചെമ്പോത്ത് 
 • നീലക്കോഴി 
 • നീർക്കാക്ക 
 • പുള്ളിനത്ത് 
 • മാടപ്രാവ് 

MAL3 U2Post A Comment:

0 comments: