ചങ്ങാതിത്തത്ത - ര

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ? 
 
വരി 
മരം 
 
കരി 
ചീ 
കാ
എരുമ 
പരുന്ത് 
കരുണ 
കുരുവി 
ചിവ 

വായിക്കാം 
വി ചീ നട്ടു.
അമ്മ വ വച്ചു.
താ തരി എടുത്തു. 

CHANGATHITHATTHAPost A Comment:

0 comments: