പാഠത്തിലുള്ളതുപോലെ ആശയങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതാം

RELATED POSTS

പാഠത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ ആശയം ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതാം 
നഗരത്തിരക്കിലൂടെ കാർ നീങ്ങി.
മുത്തശ്ശിക്ക് സന്തോഷമായി 
യാത്രയ്ക്ക് തയാറായി.
ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു.
ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം.....
യാത്രയ്ക്ക് തയാറായി.
നഗരത്തിരക്കിലൂടെ കാർ നീങ്ങി.
ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു.
മുത്തശ്ശിക്ക് സന്തോഷമായി 

Mal2 U1Post A Comment:

0 comments: