എൽ.എസ്.എസ് പരീക്ഷയ്‌ക്ക് തയാറാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ മാതൃകാ ചോദ്യപരീക്ഷയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി

Billu the Dog - Activity 4

Share it:

RELATED POSTS

Read the following sentence from the story. 
The farmer went to the field with his wife
Now, look at the pictures and complete the sentences.
Billu is going home with the farmer.
Anu is going to school with her father.
Rafeek is dancing with his friend.
Jessy is sleeping with her mother.
Share it:

Eng3 U1Post A Comment:

0 comments: