അയ്യട മോനേ, അയ്യപ്പാ (കുട്ടിപ്പാട്ട്)

RELATED POSTS


ഒരു ചെറിയ തമാശപ്പാട്ട്

അയ്യട മോനേ, അയ്യപ്പാ
പയ്യെ തിന്നട അയ്യപ്പാ
പയ്യെത്തിന്നാലയ്യപ്പാ
പനയും തിന്നാം ചെല്ലപ്പാ!

KuttikkavithakalPost A Comment:

0 comments: