മലകളും പുഴകളും ഉള്ളൊരു നാട്

RELATED POSTS

മലകളും പുഴകളും ഉള്ളൊരു നാട്
എന്തൊരു ചന്തമീ നാട്
വെള്ളപ്പൂക്കളും മഞ്ഞപ്പൂക്കളും
ചുവന്ന പൂക്കളുമുള്ളൊരു നാട്
എന്തൊരു ചന്തമീനാട്
മരങ്ങളുള്ളൊരു നാടാണേ
തെങ്ങുകളുള്ളൊരു നാടാണേ


Post A Comment:

0 comments: