അവധിക്കാല അദ്ധ്യാപക പരിവര്‍ത്തന പരിപാടി Day 1 Class 2 (Video)

RELATED POSTS

കോവിഡ് 19 ലോക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രൈമറി അധ്യാപക പരിശീലനം കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെയും ഓണ്‍ലൈനിലൂടെയും നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെയും മഹാമാരികളുടെയും കാലത്തു,അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിവർത്തന പരിപാടി യിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്‌ളാസ് by Dr Muralee Thummarukudy

Teacher TrainingPost A Comment:

1 comments: