ചങ്ങാതിത്തത്ത - ഐ

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ? 
സ്
പ്പ്
ക്യം
സ്ക്രീം
വർ
രാവതം
ശ്വര്യം
ക്കൂറ

വായിക്കാം
ക്യത്തോടെ നടന്നീടിൽ
ശ്വര്യങ്ങൾ നേടീടാം
ക്യത്തോടെ ചൊല്ലാം നമ്മുക്ക്
കമത്യം മഹാബലം

ശ്വര്യയും കൂട്ടുകാരും
ഒത്തുചേർന്ന് പടം വരച്ചു
രാവതത്തിൻ പടമത്
മേനിയോടെ ഏവരും

CHANGATHITHATTHA

MAL1 U8Post A Comment:

0 comments: