അറിയിപ്പ് :- ഈ സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോർട്ട് എടുത്ത് PDF ആക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില മെറ്റീരിയലുകൾ വിവിധ അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീരിച്ച പോസ്റ്റുകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി 8921168848 എന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുക, അതുവഴി എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ നീക്കം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

സന്നദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ Class 1 to 4 :- ]><[ School Opening Check List for HM

ചങ്ങാതിത്തത്ത - ഐ

Share it:

RELATED POSTS

ചങ്ങാതിത്തത്ത പറന്നു വന്നത് ഏതക്ഷരവുമായാണ് കൂട്ടരേ? ആ അക്ഷരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കുകൾ പറയാമോ? 
സ്
പ്പ്
ക്യം
സ്ക്രീം
വർ
രാവതം
ശ്വര്യം
ക്കൂറ

വായിക്കാം
ക്യത്തോടെ നടന്നീടിൽ
ശ്വര്യങ്ങൾ നേടീടാം
ക്യത്തോടെ ചൊല്ലാം നമ്മുക്ക്
കമത്യം മഹാബലം

ശ്വര്യയും കൂട്ടുകാരും
ഒത്തുചേർന്ന് പടം വരച്ചു
രാവതത്തിൻ പടമത്
മേനിയോടെ ഏവരും

Share it:

CHANGATHITHATTHA

MAL1 U8Post A Comment:

0 comments: