അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

LSS English Questions - 01

Mashhari
0
LSS പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് English. School Text പുസ്തകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തന്നെയാണ് നമ്മൾ English മേഖലയെ നേരിടേണ്ടത്. ചില English Questions പരിചയപ്പെടാം ...
Fill in the blanks with suitable words 
(From the lesson 1 The Lost Child)
1. The child was ....... by toys and sweets

2. It was a .... fair

3. “I want the toy” the boy .........

4. The boy walked away ...... with his parents

5. The boy saw a ..... at the entrance

6. The boy saw many coloured sweets ......... with leaves of silver and gold

7. The ...... sweet of the boy is Ladoo

8. The boy knew that his parents would say he was ......

9. A flower seller shouted about a ...... garland

10. “ I want that garland”, the child .....


Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !