കൃഷിചൊല്ലുകൾ (Krishi Chollukal)

RELATED POSTS

ഒന്നു മുതൽ പത്തുവരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കൃഷിച്ചൊല്ലുകൾ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു
 •     ഉടമയുടെ കണ്ണ് ഒന്നാംതരം വളം.
 •     കതിരിൽ വളം വച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല!
 •     അടയ്ക്കയായാൽ മടിയിൽ വയ്ക്കാം അടയ്ക്കാമരമായാലോ
 •     അടുത്തുനട്ടാൽ അഴക്, അകലത്തിൽ നട്ടാൽ വിളവ്
 •     അമരത്തടത്തിൽ തവള കരയണം
 •     ആരിയൻ വിതച്ചാ നവര കൊയ്യാമോ
 •     ആഴത്തിൽ ഉഴുതു അകലത്തിൽ നടണം
 •     ആഴത്തിൽ ഉഴുത് അകലത്തിൽ വിതയ്ക്കുക
 •     ഇടവംതൊട്ട് തുലാത്തോളം കുട കൂടാതിറങ്ങൊല്ല
 •     ഇല്ലംനിറ വല്ലം നിറ പെട്ടി നിറ പത്തായം നിറ
 •     ഉരിയരിക്കാരനു എന്നും ഉരിയരി തന്നെ
 •     ഉഴവിൽ തന്നെ കള തീർക്കണം
 •     എളിയവരും ഏത്തവാഴയും ചവിട്ടും തോറും തഴയ്ക്കും
 •     എള്ളിന് ഉഴവ് ഏഴരച്ചാൽ
 •     എള്ളുണങ്ങുന്ന കണ്ട് നെല്ലുണങ്ങണോ
 •     എള്ളുണങ്ങുന്നതെണ്ണയ്ക്ക്, കുറുഞ്ചാത്തനുണങ്ങുന്നതോ?
 •     ഒക്കത്തു വിത്തുണ്ടെങ്കിൽ തക്കത്തിൽ കൃഷിയിറക്കാം
 •     ഒരു വിള വിതച്ചാൽ പലവിത്തു വിളയില്ല
 •     കണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ വിദ്യയും വെണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ നെല്ലും
 •     കണ്ടം വിറ്റു കാളയെ വാങ്ങുമോ
 •     കന്നിയിൽ കരുതല പിടയും (കരുതല എന്നത് ഒരിനം മത്സ്യമാണ്)
 •     കന്നൻ വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ പൂവൻ വാഴ കിളിർക്കുമൊ
 •     കന്നില്ലാത്തവന് കണ്ണില്ല
 •     കർക്കടകം കഴിഞ്ഞാൽ ദുർഘടം കഴിഞ്ഞു
 •     കർക്കടകത്തിൽ പത്തില കഴിക്കണം
 •     കർക്കിടക ഞാറ്റിൽ പട്ടിണി കിടന്നതു പുത്തിരി കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കരുതു്‌
 •     കർക്കിടകച്ചേന കട്ടിട്ടെങ്കിലും തിന്നണം
 •     കല്ലാടും മുറ്റത്ത് നെല്ലാടില്ല
 •     കളപറിക്കാത്ത വയലിൽ വിള കാണില്ല
 •     കളപറിച്ചാൽ കളം നിറയും
 •     കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തൂറ്റണം
 •     കാർത്തിക കഴിഞ്ഞാൽ മഴയില്ല
 •     കാലം നോക്കി കൃഷി
 •     കാലത്തേ വിതച്ചാൽ നേരത്തേ കൊയ്യാം
 •     കാലവർഷം അകത്തും തുലാവർഷം പുറത്തും പെയ്യണം (തെങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്)
 •     കുംഭത്തിൽ കുടമുരുളും
 •     കുംഭത്തിൽ കുടമെടുത്തു നന
 •     കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടയോളം, മീനത്തിൽ നട്ടാൽ മീൻകണ്ണോളം
 •     കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം
 •     കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും വിള
 •     കൂര വിതച്ചാൽ പൊക്കാളിയാവില്ല
 •     കൊന്ന പൂക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ മരുതു പൂക്കുമ്പോൾ പട്ടിണി
 •     കൃഷി വർഷം പോലെ
 •     ചേറ്റിൽ കൈകുത്തിയാൽ ചോറ്റിലും കൈ കുത്താം
 •     ചോതികഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യമില്ല
 •     ഞാറ്റിൽ പിഴച്ചാൽ ചോറ്റിൽ പിഴച്ചു
 •     ഞാറായാൽ ചോറായി
 •     തിന വിതച്ചാൽ തിന കൊയ്യാം, വിന വിതച്ചാൽ വിന കൊയ്യാം
 •     തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയ്ക്കു വെള്ളം കേറിയാൽ ഓണം കഴിഞ്ഞേ ഇറങ്ങൂ
 •     തുലാപത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിലാപൊത്തിലും കിടക്കാം
 •     തേവുന്നവൻ തന്നെ തിരിക്കണം
 •     തൊഴുതുണ്ണുന്നതിനെക്കാൾ നല്ലത്,ഉഴുതുണ്ണുന്നത്
 •     തൊഴുതുണ്ണരുത്, ഉഴുതുണ്ണുക
 •     ധനം നില്പതു നെല്ലിൽ, ഭയം നില്പതു തല്ലിൽ
 •     നട്ടാലേ നേട്ടമുള്ളൂ
 •     നല്ല തെങ്ങിനു നാല്പതു‍ മടൽ
 •     നല്ല വിത്തോടു കള്ളവിത്തു വിതച്ചാൽ നല്ല വിത്തും കള്ളവിത്താകും
 •     നവര വിതച്ചാൽ തുവര കായ്ക്കുമോ
 •     പടുമുളയ്ക്ക് വളം വേണ്ട
 •     പത്തുചാലിൽ കുറഞ്ഞാരും വിത്തുകണ്ടത്തിലിറക്കരുത്
 •     പതിരില്ലാത്ത കതിരില്ല
 •     പുഴുതിന്ന വിള മഴുകൊണ്ട് കൊയ്യണം
 •     പൂട്ടുന്ന കാളയെന്തിനു വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തറിയുന്നു
 •     പൊക്കാളി വിതച്ചാൽ ആരിയൻ കൊയ്യുമോ?
 •     പൊന്നാരം വിളഞ്ഞാൽ കതിരാവില്ല
 •     മകരത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മലയാളം മുടിയും
 •     മത്തൻ കുത്തിയാൽ കുമ്പളം മുളക്കില്ല
 •     മണ്ണറിഞ്ഞും വിത്തറിഞ്ഞും കൃഷിചെയ്യണം
 •     മണ്ണറിഞ്ഞു വിത്തു്‌
 •     മണ്ണും ചാരി നിന്നവൻ പെണ്ണും കൊണ്ടു പൊയി
 •     മണ്ണു വിറ്റു പൊന്നു വാങ്ങരുതു്‌
 •     മരമറിഞ്ഞ് കൊടിയിടണം
 •     മാങ്ങയാണേൽ മടിയിൽ വെക്കാം, മാവായാലോ ?
 •     മിഥുനം കഴിഞ്ഞാൽ വ്യസനം കഴിഞ്ഞു
 •     മീനത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മീനിനും ഇരയില്ല
 •     മീനത്തിൽ നട്ടാൽ മീൻ കണ്ണോളം, കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടയോളം.
 •     മുതിരയ്ക്ക് മൂന്നു മഴ
 •     മുൻവിള പൊൻവിള
 •     മുണ്ടകൻ മുങ്ങണം
 •     മുളയിലറിയാം വിള
 •     മുളയിലേ നുള്ളണമെന്നല്ലേ
 •     മുള്ളു നട്ടവൻ സൂക്ഷിക്കണം
 •     മേടം തെറ്റിയാൽ മോടൻ തെറ്റി
 •     വയലിൽ വിളഞ്ഞാലേ വയറ്റിൽ പോകൂ
 •     വയലു വറ്റി കക്ക വാരാനിരുന്നാലോ
 •     വരമ്പു ചാരി നട്ടാൽ ചുവരു ചാരിയുണ്ണാം
 •     വളമേറിയാൽ കൂമ്പടയ്ക്കും
 •     വളമിടുക, വരമ്പിടുക, വാരം കൊടുക്കുക, വഴിമാറുക
 •     വർഷം പോലെ കൃഷി
 •     വിതച്ചതു കൊയ്യും
 •     വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം
 •     വിത്തുള്ളടത്തു പേരു
 •     വിത്താഴം ചെന്നാൽ പത്തായം നിറയും
 •     വിത്തിനൊത്ത വിള
 •     വിത്തെടുത്തുണ്ണരുതു്
 •     വിത്തുവിറ്റുണ്ണരുത്
 •     വിത്തൊന്നിട്ടാൽ മറ്റൊന്നു വിളയില്ല
 •     വിളഞ്ഞ കണ്ടത്തിൽ വെള്ളം തിരിക്കണ്ട
 •     വിളഞ്ഞാൽ പിന്നെ വച്ചേക്കരുതു്‌
 •     വിളഞ്ഞാൽ കതിർ വളയും
 •     വിളയുന്ന വിത്തു മുളയിലറിയാം
 •     വേരു വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കൊമ്പു്‌ നനയ്ക്കുന്ന പൊലെ
 •     വേരിനു വളം വയ്ക്കാതെ തലയ്ക്കു വളം വച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം
 •     വേലിതന്നെ വിളവുതിന്നുക
 •     സമ്പത്തുകാലത്തു തൈ പത്തുവച്ചാൽ ആപത്തുകാലത്തു കാ പത്തു തിന്നാം
 •     കന്നിക്കൊയ്ത്തിന്റെ സമയത്ത് മഴ ദോഷം തീരും
MALAYALAM PAZHAMCHOLLUKAL, KRISHICHOLLUKAL, MALAYALAM CHOLLUKAL, MALAYALAM KRISHICHOLLUKAL, MALAYALAM KADAMKADHA, KADAMKADHA

Pazhamchollukal

കൃഷിച്ചൊല്ലുകൾPost A Comment:

19 comments: