ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

വീട് നല്ല വീട് Teaching Manual

Harikrishnan
0
Teaching Manual for Class 1 Malayalam Lesson 1 - Prepared by Geetha Teacher
Teaching Manual - Part 1
Teaching Manual - Part 2
Teaching Manual - Part 3

Teaching Manual for Class 1 Malayalam Lesson 1 - Prepared by Soumendran Kannamvelli sir
view-source:data:image/gif;base64,R0lGODlhHgAOANUAAP//AP/MAP+ZAP9mAP8zAP8A//8AzP8Amf8AZv8AM/8AAMz/AMzMAMyZAMwzAMwA/8wAzMwAZswAM5n/AJkA/2b/AGYA/zP/ADMA/wD//wD/zAD/mQD/ZgD/MwD/AADM/wDMzADMmQDMMwDMAACZ/wBm/wAz/wAA/wAAzP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwHoAwAh+QQFCgApACwCAAMAGwAIAAAGb8BAIEVMDQgpgkKRSCCeh6L0QREKigTksvlMHaJSIqUqEAyI2RQznDIYiI8iJVUeHNWKFLdLNBRSD4EpFBZ0Z1lLeU4IX1IFgVSERHZEiQkpfGGQYxaFRkiVTZhfB25Tc51FDqBEThGkbn9yRRhFQQAh+QQJCgApACwCAAMAGwAIAAAGbkDPJUVMTRapBQAQCAieg6I0gbhcKsVjatl8pgZRKRFRrVQmxAWSGRATCMREEZEyT+5GQKrrJRIUKRIJcggHdWhqSnpOAmBSCoNUhUR4SVwpfWKCkgeGRkhEbJhgA29TdJ1ZoERODaRvgHNFBkVBACH5BAUKACkALAIAAwAbAAgAAAZwQI0mRUxxOqmOx3O5VJ6TojQgEG6KIuSy+UxNolKioLrZcIgd7SWcWiyIgaIgVeZwRKmRJ8XtEhcAKQwBcQIDdGdpS3tOFV9SAIRUhkR2RItrfmGDkwOHRkiXTSmOX25Tc55YoUROF18TboFyRQRFQQAh+QQFCgApACwCAAMAGwAIAAAGbsCTKUVMkT6pTyaj0WyenKL0UjGZSsVjatl8pjhRKbFSLZVIxA+SKU51OsRLsZIyk+7GTKrrJXY8KR4XchUTdWhqSnpOG2BSgoNkhkZoSVwpfWKQkpNaREwamGAcb1N0E5NGSEVOIaNvgHNFC0VBACH5BAUKACkALAIAAwAbAAgAAAZuwMcjRUxZMCnM6WQylZ6kolSzEVKKJ+Sy+UyRolLipkqhWIgYrSmc+nyImuImVbZYTikUntslfjIpIBpxGxx0Z2lLe1BgRBmDVIVEdkSKa31hgpEchkZIlU0pJV8kblNznFifRE4mpG6AckUdRUEAIfkECQoAKQAsAgADABsACAAABm9ARSJFTB0MKUOh8HhQnpai1FRKJBBFCHLZfKYsUSmxVEUgDkTD9iFOYTBEU7GUMh8OkBSkkOp6iRgnKScmciUkdWhqSnxOFGBShIVkiEZoSVwpf2KSlJVHRUxsj2BvU3QklXpIRU5gpYFSdEQfRUEAOw==Teaching Manualview-source:data:image/gif;base64,R0lGODlhHgAOANUAAP//AP/MAP+ZAP9mAP8zAP8A//8AzP8Amf8AZv8AM/8AAMz/AMzMAMyZAMwzAMwA/8wAzMwAZswAM5n/AJkA/2b/AGYA/zP/ADMA/wD//wD/zAD/mQD/ZgD/MwD/AADM/wDMzADMmQDMMwDMAACZ/wBm/wAz/wAA/wAAzP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05FVFNDQVBFMi4wAwHoAwAh+QQFCgApACwCAAMAGwAIAAAGb8BAIEVMDQgpgkKRSCCeh6L0QREKigTksvlMHaJSIqUqEAyI2RQznDIYiI8iJVUeHNWKFLdLNBRSD4EpFBZ0Z1lLeU4IX1IFgVSERHZEiQkpfGGQYxaFRkiVTZhfB25Tc51FDqBEThGkbn9yRRhFQQAh+QQJCgApACwCAAMAGwAIAAAGbkDPJUVMTRapBQAQCAieg6I0gbhcKsVjatl8pgZRKRFRrVQmxAWSGRATCMREEZEyT+5GQKrrJRIUKRIJcggHdWhqSnpOAmBSCoNUhUR4SVwpfWKCkgeGRkhEbJhgA29TdJ1ZoERODaRvgHNFBkVBACH5BAUKACkALAIAAwAbAAgAAAZwQI0mRUxxOqmOx3O5VJ6TojQgEG6KIuSy+UxNolKioLrZcIgd7SWcWiyIgaIgVeZwRKmRJ8XtEhcAKQwBcQIDdGdpS3tOFV9SAIRUhkR2RItrfmGDkwOHRkiXTSmOX25Tc55YoUROF18TboFyRQRFQQAh+QQFCgApACwCAAMAGwAIAAAGbsCTKUVMkT6pTyaj0WyenKL0UjGZSsVjatl8pjhRKbFSLZVIxA+SKU51OsRLsZIyk+7GTKrrJXY8KR4XchUTdWhqSnpOG2BSgoNkhkZoSVwpfWKQkpNaREwamGAcb1N0E5NGSEVOIaNvgHNFC0VBACH5BAUKACkALAIAAwAbAAgAAAZuwMcjRUxZMCnM6WQylZ6kolSzEVKKJ+Sy+UyRolLipkqhWIgYrSmc+nyImuImVbZYTikUntslfjIpIBpxGxx0Z2lLe1BgRBmDVIVEdkSKa31hgpEchkZIlU0pJV8kblNznFifRE4mpG6AckUdRUEAIfkECQoAKQAsAgADABsACAAABm9ARSJFTB0MKUOh8HhQnpai1FRKJBBFCHLZfKYsUSmxVEUgDkTD9iFOYTBEU7GUMh8OkBSkkOp6iRgnKScmciUkdWhqSnxOFGBShIVkiEZoSVwpf2KSlJVHRUxsj2BvU3QklXpIRU5gpYFSdEQfRUEAOw==
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !