ബഷീറിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ

Share it:

RELATED POSTS


 • ആനവാരി രാമൻ നായർ
 • മജീദ്
 • പൊൻകുരിശുതോമ
 • സുഹറ
 • മണ്ടൻ മുത്തപ്പാ
 • ഒറ്റക്കണ്ണൻ പോക്കർ
 • ഐഷുക്കുട്ടി
 • കുഞ്ഞുപാത്തുമ്മ
 • ആനമക്കാർ
 • കൊച്ചുത്രേസ്യ
 • ജമീല ബീവി
 • നാരായണി
 • കൊച്ചു നീലാണ്ടൻ
 • പാറുക്കുട്ടി
 • സാറാമ്മ
 • കേശവൻനായർ
ബഷീറിന്റെ കൂടുതൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ കണ്ടെത്തൂ..... അവ താഴെ കമൻറ് രൂപത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താം....
Share it:


Post A Comment:

0 comments: