പരിസ്‌ഥിതി ദിന ക്വിസ് - 1

Share it:

RELATED POSTS


1. ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച വർഷം ?
1966

2. കേരളത്തിൻറെ സംസ്ഥാന പക്ഷി?
മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ

3. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വനമുള്ള ജില്ല ?
ആലപ്പുഴ

4. കേരളത്തിലെ ഏക ലയൺ സഫാരി പാർക്ക്?
നെയ്യാർ

5. കേരളത്തിൻറെ സംസ്ഥാന വൃക്ഷം?
തെങ്ങ്

6. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ കാണുന്ന ജില്ല ?
കാസർകോഡ്

7. ചിന്നാർ സംരക്ഷണ മേഖല ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
ഇടുക്കി

8.കേരളത്തിലെ ആദ്യ ദേശീയ ഉദ്യാനം?
ഇരവികുളം

9. കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻറെ കർത്താവ്?
ഇന്ദുചൂഡൻ

10. സമാധാനത്തിൻറെ പ്രതീകമായി കാണുന്ന പക്ഷി?
പ്രാവ്
11. വേമ്പനാട് കായലിന് നടുവിലുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ദ്വീപ്?
പാതിരാമണൽ

12. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏക വന്യജീവി റവന്യു സങ്കേതം?
ശെന്തുരുണി

13. കേരളത്തിലെ ആദ്യ പരിസ്ഥിതി മാസിക?
മൈന

14. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം?
കേരളത്തിലെ സസ്യങ്ങൾ

15. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിച്ച മലയാളി വൈദ്യൻ?
ഇട്ടി അച്യുതൻ

16. കേരളസർക്കാരിൻറെ വനമിത്ര പുരസ്‌കാരം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ?
2005

17. കേരളത്തിലെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്?
ഇന്ദുചൂഡൻ

18. കാസർകോഡിൻറെ ശാപം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കീടനാശിനി?
എൻഡോസൾഫാൻ

19. കാടെവിടെ മക്കളേ... മേടെവിടെ മക്കളേ.... ആരുടേതാണ് ഈ വരികൾ?
അയ്യപ്പപണിക്കർ

20. കേരളത്തിൽ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്?
ചിങ്ങം 1
Share it:

Environment Day

QuizPost A Comment: