പരിസ്ഥിതി ക്വിസ് - 01

RELATED POSTS

ചോദ്യങ്ങൾ
1. മരച്ചീനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല?
2. ഇന്ത്യൻ ഹരിത  വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ്?
3. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ ഏത് മരത്തിന്റെ പേരിലാണ് പ്രശസ്തം?
4. കേരള കർഷക ദിനം?
5. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന പക്ഷി?
6.കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന പക്ഷി?
7. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള ജീവി?
8. പരാഗണത്തിന് തേനീച്ചയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന പുഷ്പം?
9. വൻ വൃക്ഷങ്ങളെ മുരടിപ്പിച്ച് വളർത്തുന്ന രീതി?
10. യവനപ്രിയ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം?
11. ഒറ്റ വിത്തുള്ള ഫലം ഏത്?
12. സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?
13. പുഷ്പിച്ചാൽ വിളവ് കുറയുന്ന സസ്യം?
14. ഇരവികുളം ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിൽ സുരക്ഷിയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മൃഗം?
15. കീടനാശിനിയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യം?
16. ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപ്പുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം?
17. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം?
18.മൺസൂൺ എന്ന വാക്ക് ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്?
19. നിള എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദി?
20. കർഷകന്റെ മിത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവി?
ഉത്തരങ്ങൾ
1. തിരുവനന്തപുരം
2. എം.എസ്.സ്വാമിനാഥൻ
3. തേക്ക്
4. ചിങ്ങം 1
5. കാക്ക
6. മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ
7. ആമ
8. സൂര്യകാന്തി
9. ബോൺസായ്
10. കുരുമുളക്
11. തേങ്ങ
12. ജെ.സി.ബോസ്
13. കരിമ്പ്
14. വരയാട്
15. വേപ്പ്
16. പഞ്ചാബ്
17. ജാതിയ്ക്ക
18. അറബി
19. ഭാരതപ്പുഴ
20. മണ്ണിര

Environment DayPost A Comment:

0 comments: