കുറിപ്പെഴുതാം - ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ

RELATED POSTS

ഹോക്കിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അത്ഭുതപ്രതിഭാസമാണ് ധ്യാൻചന്ദ്. ഇതുപോലെ കായികരംഗത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചവർ ധാരാളമുണ്ട്. അവരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കൂ. അതിൽ നിങ്ങൾക്കേറ്റവും ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട ഒരാളെക്കുറിച്ചു കുറിപ്പ് തയാറാക്കൂ.
ഉടൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും

Mal4 U8Post A Comment:

0 comments: