Milk distribution | പാൽ വിതരണം

RELATED POSTS

The school buys milk from the Dairy Farmers Society.
Last week 4704 rupees, this week 100 rupees less.
How much should be paid to the society for the two weeks together?
Last week = 4704 rupees
This week = 4704 - 100 = 4604 rupees
Total = 4704 + 4604 = 9308 rupees
വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പാൽ നൽകുന്നത് ക്ഷീരകർഷകസംഘമാണ്.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 4704 രൂപയായിരുന്നു. ഈ ആഴ്ച അതിനെക്കാൾ 100 രൂപ കുറയും
ക്ഷീര സംഘത്തിന് രണ്ടാഴ്ചയിലും കൂടി എത്ര രൂപ നൽകണം? അവസാന ആഴ്ച്ച നൽകേണ്ട തുക = 4704 രൂപ
ഈ ആഴ്ച നൽകേണ്ട തുക = 4704 - 100 = 4604 രൂപ
ആകെ നൽകേണ്ട തുക = 4704 + 4604 = 9308 രൂപ

Math4 U3Post A Comment:

0 comments: