Word of the Day - 14 JUNE 2022

RELATED POSTS

Enrich your vocabulary by studying the following word and sentences that use by the word.ഓരോ ദിവസവും ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കാം... ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വാക്യവും പരിചയപ്പെടാം..കൂടുതൽ വാക്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം.
FIX = ഉറപ്പിക്കുക, നന്നാക്കുക
1. He fix my old computer.
2. Shall we fix a time for our next meeting?
3. We need to get the TV fixed.

Word of the DayPost A Comment:

0 comments: