എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഭിന്നശേഷി സംവരണം

RELATED POSTS

എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഭിന്നശേഷി സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗ്ഗരേഖ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി. വിശദമായ വായനയ്ക്ക് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
The General Education Department has issued guidelines on the implementation of diversity reservation in aided schools. A detailed reading is given below.

Govt Orders And CircularPost A Comment:

0 comments: