ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

LSS STUDY NOTES - English Opposites

Mashhari
0
SOME OPPOSITE WORDS FOR THE PREPRATION OF LSS EXAMINATION. STUDY WELL.... DRY X WET
EARLY X LATE
HUGE X TINY
HAPPY X SAD
FRIEND X ENEMY
OLD X NEW
FAR X NEAR
NARROW X BROAD
EMPTY X FULL
HONEST X DISHONEST
APPEARED X DISAPPEARED
HEALTHY X UNHEALTHY
BIGGEST X SMALLEST
RICH X POOR
MASTER X SERVANT
KIND X CRUEL
INSIDE X OUTSIDE
BIG X SMALL
TALL X SHORT
COLD X HOT
HUGE X TINY
APPEAR X DISAPPEAR
AGREE X DISAGREE
LIKE X DISLIKE
ENCOURAGE X DISCOURAGE
BEGINNING X END
START X FINISH
EMPTY X FULL
SON X DAUGHTER
BOY X GIRL
HERO X HEROINE
BROTHER X SISTER
LION X LIONESS
MALE X FEMALE
NIECE X NEPHEW
KING X QUEEN
UP X DOWN
WIN X LOSE
OLD X NEW
WRONG X RIGHT
SHUT X OPEN
FAT X THIN
PULL X PUSH
DIRTY X CLEAN
SWIFTLY X SLOWLY
RUDE X POLITE
APPEAR X DISAPPEAR
STRANGE X FAMILIAR
FORGET X REMEMBER
ARRIVAL X DEPARTURE

Download English Opposites PDF FileTags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !