ജീവനുള്ളവ - ജീവനില്ലാത്തവ | Living things - Non-living things

RELATED POSTS

What are the objects seen in the picture?
Pick out the living and non-living things in it.
Find the living and non-living things in your surroundings and tabulate, them.
ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
അതിൽ ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്തൂ...
നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നിരീക്ഷിച്ചു ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്തി പട്ടികപ്പെടുത്തുക
ജീവനുള്ളവ
Living things
ജീവനില്ലാത്തവ
Non-living things
ഉറുമ്പ്
Ant
മേശ
Table
പൂച്ച
Cat
പട്ടം
Kite
തെങ്ങിൻതൈ
Coconut Seeding
ബക്കറ്റ്
Bucket
മത്സ്യം
Fish
കമ്പ്യുട്ടർ
Computer
മാവിൻതൈ
Mango Seeding
കല്ല്
Stone
മത്തൻ ചെടി
Pumpkin Plant
ചില്ലുഭരണി
Glass jar
പക്ഷി
Bird
ഗ്ലാസ്
Glass
What all peculiarities of living and non-living things do you know?
Complete the table shown below.
ജീവനുള്ളവയുടെയും ജീവനില്ലാത്തവയുടെയും എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം?
താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക.
ജീവനുള്ളവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ
Peculiarities of the living
ജീവനില്ലാത്തവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ
Peculiarities of the non-living
വളരുന്നു
Grow
വളരുന്നില്ല
Do not grow
പുതിയവ ഉണ്ടാകുന്നു
New ones are formed
പുതിയവ ഉണ്ടാകുന്നില്ല
Do not form new ones
ചലിക്കുന്നു
Move
ചലിക്കുന്നില്ല
Do not move
പ്രതികരിക്കുന്നു
Respond
പ്രതികരിക്കുന്നില്ല
Do not respond
ആഹാരം കഴിക്കുന്നു
Take food
ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല
Do not take food
ശ്വസിക്കുന്നു
Respire
ശ്വസിക്കുന്നില്ല
Do not respire
മരിക്കുന്നു
Die
മരിക്കുന്നില്ല
Do not die

EVS3 U1Post A Comment:

0 comments: