ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച Word of the Day കാണുവാൻ ഇനി മുതൽ പുതിയ പേജിൽ ലഭ്യമാകും

Self employment | സ്വയം തൊഴിൽ

Mashhari
0
Raju and Biju took out loans from the bank, under the self employment scheme. Raju pays back 100 rupees each day.
Date Deposit Withdrawal Balance Balance in words
Previous Balance .. .. 22500 Twenty two thousand five hundred
9/11/15 100 .. 22600 Twenty two thousand six hundred
10/11/15 100 .. 22700 Twenty two thousand seven hundred
11/11/15 100 .. 22800 Twenty two thousand eight hundred
12/11/15 100 .. 22900 Twenty two thousand nine hundred
13/11/15 100 .. 23000 Twenty three thousand
14/11/15 100 .. 23100 Twenty three thousand one hundred
Biju pays back 1000 rupees each day.
Date Deposit Withdrawal Balance Balance in words
Previous Balance .. .. 17000 Seventeen thousand
10/10/15 1000 .. 18000 Eighteen thousand
17/10/15 1000 .. 19000 Ninteen thousand
24/10/15 1000 .. 20000 Twenty thousand
31/10/15 1000 .. 21000 Twenty one thousand
07/11/15 1000 .. 22000 Twenty two thousand
14/11/15 1000 .. 23000 Twenty three thousand
Till 14.11.2015, how much has each paid back?
Raju Biju
23100 23000
Who has paid back more? Raju How much more? 23100 - 23000 = 100 Rupees
സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി രാജുവും ബിജുവും ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്‌പയെടുത്തു.
രാജു ദിവസവും 100 രൂപ വീതം ബാങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്‌ക്കുന്നു.
തീയതി നിക്ഷേപം പിൻവലിച്ചത് നീക്കിയിരിപ്പ് നീക്കിയിരിപ്പ് തുക അക്ഷരത്തിൽ
മുൻ നീക്കിയിരിപ്പ് .. .. 22500 ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്
9/11/15 100 .. 22600 ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്
10/11/15 100 .. 22700 ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുനൂറ്
11/11/15 100 .. 22800 ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്
12/11/15 100 .. 22900 ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
13/11/15 100 .. 23000 ഇരുപത്തിമൂവായിരം
14/11/15 100 .. 23100 ഇരുപത്തിമൂവായിരത്തി ഒരുനൂറ്
ിജു ആഴ്ചത്തോറും 1000 രൂപ വീതമാണ് തിരിച്ചടയ്‌ക്കുന്നത്.
തീയതി നിക്ഷേപം പിൻവലിച്ചത് നീക്കിയിരിപ്പ് നീക്കിയിരിപ്പ് തുക അക്ഷരത്തിൽ
മുൻ നീക്കിയിരിപ്പ് .. .. 17000 പതിനേഴായിരം
10/10/15 1000 .. 18000 പതിനെണ്ണായിരം
17/10/15 1000 .. 19000 പത്തൊൻപതിനായിരം
24/10/15 1000 .. 20000 ഇരുപതിനായിരം
31/10/15 1000 .. 21000 ഇരുപത്തിയൊന്നായിരം
07/11/15 1000 .. 22000 ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം
14/11/15 1000 .. 23000 ഇരുപത്തിമൂവായിരം
വരെ ഓരോരുത്തരും ആകെ എത്ര രൂപ തിരിച്ചടച്ചീട്ടുണ്ടാകും?
രാജു ബിജു
23100 23000
ഇപ്പോൾ ആരാണ് കൂടുതൽ രൂപ തിരിച്ചടച്ചത്?
രാജു
എത്ര കൂടുതൽ
23100 - 23000 = 100 രൂപ
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !