അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബെൽ വർക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പോസ്റ്റ് പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസുകളും വർക്ക് ഷീറ്റുകളും ഒരുമിച്ചു ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി ക്ലാസുകളുടെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്തീട്ടുണ്ട് അവ ലഭ്യമല്ല.
First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 1

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 3

First Bell 2.0 Class And Work Sheet Lists - STD 2

Let's do | കൂട്ടിനോക്കാം

Mashhari
0
9 + 1 = 10 10 - 1 = 9
99 + 1 = 100 100 - 1 = 99
999 + 1 = 1000 1000 - 1 = 999
9999 + 1 = 10000 10000 - 1 = 9999
99999 + 1 = 100000 100000 - 1 = 99999
999999 + 1 = 1000000 1000000 - 1 = 999999
. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +
. . 8 7 6 5 4 3 2 1 .
. . . 7 6 5 4 3 2 1 .
. . . . 6 5 4 3 2 1 .
. . . . . 5 4 3 2 1 .
. . . . . . 4 3 2 1 .
. . . . . . . 3 2 1 .
. . . . . . . . 2 1 .
. . . . . . . . . 1 .
1 0 8 3 6 7 6 2 6 9 .
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
. 1 2 3 4 5 6 7 8 . .
. 1 2 3 4 5 6 7 . . .
. 1 2 3 4 5 6 . . . .
. 1 2 3 4 5 . . . . .
. 1 2 3 4 . . . . . .
. 1 2 3 . . . . . . .
. 1 2 . . . . . . . .
. 1 . . . . . . . . .
1 0 8 3 6 7 6 2 6 9 .
Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !